Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

§1 – Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Klubie” lub „MOTOR LUBLIN S.A.” – należy przez to rozumieć spółkę MOTOR LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Stadionowej 1, NIP 712-321-35-18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000359854, kapitał zakładowy: 7.171.910,00 (siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć złotych),
 2. Karcie Kibica” – należy przez to rozumieć kartę wydawaną przez MOTOR LUBLIN S.A. na podstawie Regulaminu Kart Kibica MOTOR LUBLIN S.A.,
 3. Meczu” – należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany z udziałem piłkarskiej drużyny MOTOR LUBLIN S.A. lub mecz innych drużyn, organizowany przez MOTOR LUBLIN S.A.,
 4. Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i karnetów,
 5. Stadionie” – należy przez to rozumieć Stadion ARENA LUBLIN w Lublinie przy ul. Stadionowej 1,
 6. Regulaminie Stadionu” – należy przez to rozumieć wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) Regulamin Stadionu ARENA LUBLIN oraz imprez masowych, organizowanych na terenie obiektu,
 7. Kibicu” – na potrzeby niniejszego regulaminu należy przez to rozumieć każdą osobę, która chce osobiście uczestniczyć w meczu piłki nożnej w charakterze widza albo w meczu tym w charakterze widza uczestniczy i taką chęć szczególnie przed wstępem na mecz dostatecznie, nawet w sposób dorozumiany wyraża,
 8. Karnecie” – który jest rozumiany jako zbiór kilku biletów zakupionych jednorazowo na kilka kolejnych Meczów. Karnet jest sprzedawany tylko osobom posiadającym wydaną przez MOTOR LUBLIN S.A. Kartę Kibica

§ 2 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady sprzedaży Kibicom uprawnień do przebywania na meczu piłki nożnej oraz biletów i karnetów na mecze organizowane przez MOTOR LUBLIN S.A., która to sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Klubu, poprzez serwis internetowy bilety.motorlublin.eu. lub innych, upoważnionych przez Klub punktach sprzedaży.
 2. Przez dokonanie zapłaty osoba nabywająca prawo do przebywania na meczu piłki nożnej wyraża zgodę na przyjęcie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w innych aktach określających prawa i obowiązki Kibica, a Kibic przyjmuje te zasady przez każde zachowanie wyrażające chęć osobistego uczestniczenia w meczu piłki nożnej, w szczególności przez posługiwanie się dokumentem uprawniającym do przebywania na meczu piłki nożnej lub biletu (jego okazywanie lub przystąpienie do procedur weryfikacji tożsamości i kontroli).
 3. Osoba dokonująca zakupu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 3 ust. 3, nie musi być Kibicem.
 4. Prawo do przebywania na meczu piłki nożnej nie może być udzielone i Klub odmawia jego sprzedaży dla osób wobec których orzeczono:
  1. zakaz wstępu na imprezę masową,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.),
  3. osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny,
  4. osobom, które znajdują się w bazie danych o której mowa w art. 37 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, to jest w bazie danych Komendy Głównej Policji (zwane dalej zakazami stadionowymi).

§ 3 – Sprzedaż prawa do przebywania na meczu piłki nożnej i biletów
w kasach oraz punktach sprzedaży

 1. Bilety na mecz mają charakter imienny (spersonifikowany) i prawo wstępu na mecz ma tylko Kibic, dla którego bilet został wydany.
 2. Kibic nie posiadający ważnego biletu nie ma prawa wstępu na mecz.
 3. Bilety lub karnety na mecze oznaczone w cenniku symbolem KK będą sprzedawane wyłącznie osobom, posiadającym ważną Kartę Kibica, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedaż biletu na mecz następuje dwuetapowo:
  1. w etapie pierwszym:
   1. Klub pozyskuje dane osobowe Kibica lub grupy Kibiców, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL. Dane powyższe kupujący podaje Kasjerowi w kasach Klubu, w systemie internetowym lub w innych, autoryzowanych przez Klub miejscach sprzedaży,
   2. równocześnie z przekazaniem Klubowi danych, kupujący uiszcza Klubowi cenę za udzielenie Kibicowi prawa wstępu,
   3. Klub wydaje nabywcy dokument imienny, na którym uwidocznione są co najmniej podane przez nabywcę dane osobowe, wskazany jest mecz, data i godzina jego rozegrania oraz oznaczony jest sektor Stadionu i numer miejsca siedzącego. Wzór dokumentu określa Klub na każdy mecz, rundę albo sezon.
  2. w etapie drugim:
   1. w chwili wejścia na Stadion Kibic zobowiązany jest poddać weryfikacji swoich danych osobowych przez okazanie personelowi Klubu wydanego dla niego dokumentu imiennego, a także dowodu tożsamości,
   2. Kibic zobowiązany jest poddać się utrwaleniu wizerunku twarzy (co może również nastąpić w sposób niezauważalny dla Kibica),
   3. sprzedaż biletu (tzn. przekształcenie dokumentu potwierdzającego prawo do przebywania na meczu piłki nożnej w bilet) następuje w chwili ustalenia zgodności danych osobowych Kibica z wydanym przez Klub dokumentem i przez potwierdzenie tego faktu na dokumencie imiennym, a także po utrwaleniu wizerunku twarzy Kibica.
 5. Cena za prawo do przebywania na meczu piłki nożnej lub bilet jest określana w aktualnym na dzień sprzedaży cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Zakup prawa do przebywania na meczu piłki nożnej lub biletu jest możliwy w kasach biletowych zlokalizowanych przy Stadionie, stronie internetowej pod adresem bilety.motorlublin.eu oraz w innych, autoryzowanych przez Klub punktach sprzedaży.
 7. Gromadzenie przez Klub danych osobowych Kibica jest także możliwe w trakcie procedury zamawiania Karty Kibica (co może nastąpić także w okresie poprzedzającymi zakup prawa do przebywania na konkretnym meczu i jest przedmiotem odrębnych regulaminów).
 8. Personifikacja dokumentu uprawniającego wstępu na mecz lub biletu odbywa się w chwili okazania sprzedającemu Kasjerowi Karty Kibica. W takiej sytuacji dane osobowe Kibica, które zostaną uwidocznione na wydawanym dokumencie imiennym, odpowiadać będą danym osobowym Kibica, utrwalonym na Karcie Kibica.
 9. W przypadku wydania dokumentu potwierdzającego prawo do przebywania na meczu piłki nożnej dla osoby nie posiadającej wydanej przez Klub Karty Kibica, dokument ten nie uprawnia do wejścia na Stadion do chwili weryfikacji tożsamości nabywcy i nie ma on statusu biletu.
 10. Weryfikacja tożsamości nabywcy wydanego przez Klub dokumentu udzielającego prawa do przebywania na meczu piłki nożnej następuje poprzez potwierdzenie zgodności danych osobowych na nim utrwalonych z dokumentem potwierdzającym tożsamość jego posiadacza, zawierającym imię i nazwisko, numer PESEL oraz wizerunek twarzy.
 11. Weryfikację tożsamości Kibiców prowadzą upoważnione przez Klub osoby, dokonujące kontroli w dniu meczu przed wejściami na Stadion oraz w jego wnętrzu.
 12. Weryfikacja tożsamości Kibica jest warunkiem przekształcenia dokumentu potwierdzającego prawo do przebywania na meczu piłki nożnej w bilet.
 13. Utrwalanie wizerunku twarzy wszystkich osób uczestniczących w imprezie masowej, wynika z wymogów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504).
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych osobowych podawanych przez kupującego prawo wstępu na mecz piłki nożnej, zaś nabywca (osoba kupująca) jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na wydawanym mu dokumencie bezpośrednio po jego wydaniu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na ewentualne różnice w danych osobowych Kibica.
 15. Klub nie jest zobowiązany do zwrotu ceny za prawo przebywania na meczu piłki nożnej lub za bilet, które nie zostały wykorzystane, w szczególności w sytuacji, kiedy:
  1. Kibic nie posiada przy sobie własnego dowodu tożsamości lub Karty Kibica w chwili weryfikacji tożsamości i kontroli przy wejściu na mecz piłki nożnej, jak również w czasie meczu,
  2. dane osobowe Kibica utrwalone na dokumencie prawa wstępu na mecz piłki nożnej lub na bilecie nie odpowiadają okazanemu dowodowi tożsamości,
  3. wobec Kibica orzeczony został zakaz stadionowy po wydaniu przez Klub dokumentu potwierdzającego prawo wstępu na mecz piłki nożnej lub bilet,
  4. Kibicowi odmówiono prawa wstępu na mecz piłki nożnej z przyczyn leżących po stronie Kibica (np. stwierdzono, że jest pod wpływem alkoholu lub stwierdzono, że w inny sposób zagraża bezpieczeństwu imprezy masowej),
  5. w przypadku rezygnacji Kibica z udziału w meczu.
 16. W przypadku zakupu biletu na stronie internetowej pod adresem bilety.motorlublin.eu wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletów zostanie wysłana w ciągu 20 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, Klub zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem email: bilety@motorlublin.eu lub telefonicznie pod numerem +48 519 519 275 w godz. 9:00-16:00 w dni robocze lub w dniu meczu.
 17. Kibic, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 16 niniejszego paragrafu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie/POK, na poniższych zasadach:
  1. bilet można odebrać wyłącznie w kasie/POK;
  2. odbiór Biletu w kasie/POK możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut przed rozpoczęciem meczu, którego Bilet dotyczy,
  3. Kibicowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi kibicami zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie.
 18. Klub nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
  1. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Kibica,
  2. w przypadku niemożności odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą.
   W takim wypadku Kibic nie jest uprawniony do udziału w meczu, żądania od Klubu zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

§ 4 – Zasady sprzedaży i korzystania z biletów ulgowych

 1. Prawo do zakupu i korzystania z biletów ulgowych przysługuje dzieciom oraz młodzieży uczącej się i studentom do 26. roku życia, a także kobietom.
 2. Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Ponadto dokument uprawniający do ulgi należy okazać na żądanie przedstawiciela Klubu w czasie weryfikacji i kontroli przy wejściu na mecz.
 3. Dzieci do 13. roku życia wraz z opiekunem mogą korzystać z sektora rodzinnego na Stadionie.
 4. Bilety na sektor rodzinny są sprzedawane tylko łącznie dla najwyżej dwóch opiekunów i co najwyżej trójki dzieci. Opiekunem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

§ 5 – Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Motor Lublin nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletu i żądania zwrotu pieniędzy z wyjątkiem sytuacji, gdy mecz został odwołany lub został wydany zakaz udziału publiczności, czyli z przyczyn niezależnych od Kibica.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zagubione przez Kupującego lub uszkodzone.
 3. Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie na inny termin.
 4. Kibicowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nie odbycia się meczu, w oparciu o następujące postanowienia:
  1. reklamacje należy składać na adres:  bilety@motorlublin.eu
  2. Motor Lublin w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku;
  3. negatywne ustosunkowanie się Motoru Lublin do zastrzeżeń zgłaszającego wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw zgłaszającego do dochodzenia swoich prawa na drodze postępowania sądowego;
 5. Kibic uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6. Motor Lublin nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.
 7. Z uwagi na fakt, iż mecz stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kibicowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 6 – Dane osobowe

 1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest MOTOR LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Stadionowa 1 zwany dalej Administratorem. 
 2. Każdy Nabywca oraz osoba zarejestrowana w systemie Bilety On-line ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub modyfikowania, jak również ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 3. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jest ona warunkiem koniecznym do nabywania Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line.

§ 7 – Przepisy końcowe

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Klubu www.motorlublin.eu oraz bilety.motorlublin.eu.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kibice składają rezerwacje i zamówienia, i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane spowodowane są nieprawidłowym działaniem aplikacji lub podmiotów, za które Klub ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Kibiców oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Kibicowi dostępu do sieci Internet.

Załącznik nr 1.